การกายภาพบำบัดผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

การกายภาพบำบัดผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกายภาพบำบัดให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุในแต่ละรายภายในศูนย์ฯของเรา โดยมีการสาธิต ติดตามผล และ ฝึกสอนให้กับบุคลากรและทีมผู้ช่วยเหลือในภาคทฤษฎี ละภาคปฏิบัติ